Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

toxic-berry
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasanitas sanitas
toxic-berry
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viasanitas sanitas
toxic-berry
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viasanitas sanitas
toxic-berry
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasanitas sanitas
toxic-berry
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viasanitas sanitas
toxic-berry
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viasanitas sanitas
toxic-berry
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasanitas sanitas
toxic-berry
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
toxic-berry
Smutna z duszy, wesoła z charakteru
Reposted fromsanitas sanitas

November 10 2017

9463 43bb
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
toxic-berry
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viasanitas sanitas
toxic-berry
Wolność- już w samym słowie kryje się jej zaprzeczenie. Podobnie jak w najpiękniejszym złudzeniu tli się rozpacz.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromsanitas sanitas
5593 188d 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viasanitas sanitas
toxic-berry
8336 941d
toxic-berry
8320 2131
toxic-berry

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viasanitas sanitas
toxic-berry
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasanitas sanitas
toxic-berry
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasanitas sanitas

September 25 2017

9693 18b2
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl