Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

toxic-berry
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
toxic-berry
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viasoko soko

March 26 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
toxic-berry
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via8agienny 8agienny

March 25 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

March 21 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
6598 46c0 500
Reposted frombrumous brumous viausmiechprosze usmiechprosze
toxic-berry
toxic-berry
3953 bedc
Reposted frompanimruk panimruk viajesuismadeleine jesuismadeleine
toxic-berry
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
toxic-berry
3366 c179 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 20 2020

toxic-berry
1888 e352 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka

March 18 2020

toxic-berry
Próbowała czymś się zajmować, ale nie mogła dłużej skupić uwagi. Jej ciało, wciąż głodne, wołało o miłość, o czułość, o uśmiechy, o gesty.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
toxic-berry
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viadzisniezasne dzisniezasne

March 17 2020

toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna

March 14 2020

8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viapomruki pomruki

March 13 2020

toxic-berry
toxic-berry
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
toxic-berry
2080 7d24 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl